ฝ่ายบริการสถานศึกษา

นายพีรวัตร นาคทองแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสถานศึกษา

นายสง่า ภูมิสุข
หัวหน้างานศิลป์

นางสาวยุพา เทพรัสมี
หัวหน้างานพัสดุ

นายสุริยา มุลินิล
งานอาคารสถานที่

นายสกลเวท ศตะกูรมะ
งานอาคารสถานที่