ฝ่ายวิชาการ

นายสวัสดิ์ ส่งพูลทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุกาญจนา อ้นบางใบ
หัวหน้างานวิชาการสายสามัญ

นางสาวเบญญาภา ขวัญยืน
งานวิชาการ

นางสาวคนึงนิจ นาคทอง
งานวิชาการ

นางสาวบุศกร เกตสี
ผู้ช่วยงานวิชาการ