ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายพิษณุวัตร สุนทรนันท
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายธวัชชัย สมหวัง
หัวหน้างานปกครอง

นางกรกนก แช่มเชื้อ
หัวหน้างานกิจกรรม

นางสาววัชรี สุวรรณทัพ
หัวหน้างานแนะแนวประชาสัมพันธ์

นางสาวพิราวรรณ สมหวัง
ผู้ช่วยงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์

นางสาวนิลยา มีศรี
ผู้ช่วยงานปกครอง

นายทศพล ธีระจันทร์
ผู้ช่วยงานปกครอง