ฝ่ายทะเบียน ธุรการ และการเงิน

นางจตุรพร เกิดรังษี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน ธุรการ และการเงิน

นางชูศรี ขวัญยืน
หัวหน้างานธุรการ

นางสาวอารยา สิริกังวาลวงศ์
เจ้าหน้าที่งานธุรการ และงานพยาบาล

นางสาวรุ่งกานต์ คันศร
เจ้าหน้าที่งานธุรการ