สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม ติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาสถานศึกษาเอกชน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
รุ่นที่ 1 วันที่ 11-14 กันยายนยน พ.ศ.2560  
ณ โรงแรมเดอะซีซันส์ หัวหมาก กรุงเทพมหานคร