เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ทักษะศิลป์ดี  มีจิตสาธารณะ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

วิชาชีพเด่น   เน้นคุณธรรม