วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     จัดการเรียนการสอน ประเภทวิชาศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถมีทักษะ ทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย คิดเป็นทำเป็น
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่หาและมีบุคลิกภาพพึงประสงค์ของสถานประกอบการ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อม
และมีความภูมิใจในความเป็นคนไทย

พันธกิจ
1.พัฒนาทางด้านวิชาการ  โดยการศึกษาพัฒนาหลักสูตร ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและสังคมของประเทศ
     2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสากล
     3.จัดอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
     4.ทำวิทยาลัยให้ปลอดสารเสพติดให้โทษ
     5.พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดคนไม่รู้คอมพิวเตอร์
     6.พัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้มีวินัย มีคุณธรรม มีจริยธรรม เพื่อสร้างลักษณะนิสัย ที่ดีและพึ่งประสงค์ของสถานประกอบการและสังคม
     7.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
     8.จัดระบบการบริหารและการจัดการให้มีระบบคล่องตัว โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารและจัดการ
     9.กำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
     10.พัฒนาวิทยาลัยไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยต่อไป