ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็น

ประวัติ

     โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2504 ตามใบอนุญาตเลขที่ 70/2504
ของกรมวิสามัญศึกษา ตั้งเลขที่ 268/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯมหานคร
     ต่อมาในปีพุทธศักราช 2504 ได้ย้ายไปตั้งที่บ้านเลขที่ 268 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่เดิมเป็นบ้านของหลวงศักดิ์นายเวร และใช้สถานที่นี้มาจนกระทั้งปัจจุบัน โดยใช้ชื่ออาคารหลวงศักดิ์นายเวร เพื่อให้เป็นเกียรติแก่เจ้าของเดิม
        ต่อมาในปีพุทธศักราช 2531 ได้เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตมาเป็น นางวิภาพรรณ  ชูทรัพย์ สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ โรงเรียนวิมลพณิชยการ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ และโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี เปิดสอนประเภทวิชาพณิชยกรรม เป็นโรงเรียนในเครือตั้งตรงจิตรพณิชยการ รวม แห่ง และด้วยความมานะพยายาม และความตั้งใจของ นางวิภาพรรณ  ชูทรัพย์ ที่ต้องการเห็นความสำเร็จของกุลบุตร- กุลธิดา ของชาติทั้งด้านพาณิชยกรรม และด้านศิลปะ จึงได้พัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนอาชีวศิลปศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีตลอดจนสิ่งอำนวยประโยชน์ต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทางด้านตลาดแรงงาน

     ปัจจุบันการเรียนการสอนในของโรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา มุ่งเน้นถึงการออกแบบ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน-สถานประกอบการณ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดการศึกษา เป็น 2 ระดับ คือ ปวช. และ ปวส. โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาการออกแบบตกแต่ง ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเป็นหลัก
     โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา ได้ขอเปลี่ยนแปลงกิจการของโรงเรียนโดยการรวมกิจการ ตามใบอนุญาต เลขที่ กอ. 193/2550 โดยกลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ วันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ให้โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษาและโรงเรียนอาชีวศิลป์สถาปัตย์กรุงเทพเข้ารวมกิจการ เมื่อรวมกิจการโรงเรียนแล้วต่อไปโรงเรียนอาชีวศิลปศึกษาจะมีที่ดินอาคารเรียนอาคารประกอบ เวลา และหลักสูตรที่เปิดสอนจำนวนห้องเรียนและความจุ ตามใบที่ได้รับอนุญาต
     โรงเรียนอาชีวศึกษาได้จัดทำตราสารของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2554 และได้รับการเห็นชอบจากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้ตราสารจัดตั้งได้
     โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษาได้ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนในตราสารจัดตั้งโรงเรียนจากเดิม “โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา” เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์” ชื่อย่อ ภาษาไทยจากเดิม “อ.ช.ศ.” เปลี่ยนเป็น “อชศ.” ชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม “ARCHIVASILP ART SCHOOL” เปลี่ยนเป็น “ARCHIVASILP ART VOCATIONAL COLLEGE” เพิ่มเติมชื่อย่อภาษาอังกฤษ “AA.C.”

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36 KB