ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศ ปวช.1 และปวส.1
เครื่องแบบนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
30 พ.ค. 65 กิจกรรมวันแรกพบ
เฉพาะนักศึกษา ปวช.1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์/ชุดพละ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
30 พ.ค. 65 ถึง 31 พ.ค. 65
ปวช.2 , 3 หยุดเรียน
31 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียน ปวช.1
เฉพาะนักศึกษา ปวช.1
เครื่องแบบนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ
01 มิ.ย. 65 เปิดเรียนพร้อมกันทุกชั้นปี
เครื่องแบบนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ
05 มิ.ย. 65 เปิดเรียน ปวส. Block1
เครื่องแบบนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ
02 ส.ค. 65 ถึง 14 ส.ค. 65 หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
28 ก.ย. 65 ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1 ระดับชั้น ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
วิทยาลัยฯ/เครื่องแบบนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ
28 ก.ย. 65 ถึง 29 ก.ย. 65 ลงทะเบียนซ่อม 0, มส.
ลงทะเบียนแก้ 0 , มส. ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.
(หน่วยกิตละ 30 บาท วิชาใดไม่มีหน่วยกิตให้คิดเป็น 1 หน่วยกิต)
วิทยาลัยฯ/เครื่องแบบนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ