ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์/เครื่องแบบนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ
24 พ.ย. 64 ฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ/วชิระพยาบาล ฝ่ายกิจการนักศึกษา
01 ธ.ค. 64 เปิดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite ทุกชั้นปี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์/เครื่องแบบนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ
23 ธ.ค. 64 แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์/เครื่องแบบนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ
24 ธ.ค. 64 ถึง 04 ม.ค. 65 หยุดเรียนเพื่อโครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน
05 ม.ค. 65 ถึง 14 ม.ค. 65 เรียน Online
ฝ่ายวิชาการ