ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศ ปวช.1 และปวส.1
เครื่องแบบนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
30 พ.ค. 65 กิจกรรมวันแรกพบ
เฉพาะนักศึกษา ปวช.1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์/ชุดพละ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
30 พ.ค. 65 ถึง 31 พ.ค. 65
ปวช.2 , 3 หยุดเรียน
31 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียน ปวช.1
เฉพาะนักศึกษา ปวช.1
เครื่องแบบนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ
01 มิ.ย. 65 เปิดเรียนพร้อมกันทุกชั้นปี
เครื่องแบบนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ
05 มิ.ย. 65 เปิดเรียน ปวส. Block1
เครื่องแบบนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ